Privacy statement van Annemarie van Amelrooij Financieel Inzicht en Advies

Uitgangspunten
Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van mijn website en kantoor. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en zorvuldig verwerkt. Dat geldt uiteraard ook voor alle correspondentie tijdens en na het adviestraject. Ik gebruik geen cookies.

Derden
Ik verstrek uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om informatie over uw polis(sen) en regelingen van bijvoorbeeld uw pensioenfonds of verzekeraar te krijgen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Meest gebruikt
De volgende persoonsgegevens gebruik ik het meest:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Als dat nodig is voor mijn advisering of in de verdere correspondentie met u, kan ik additionele (persoons)gegevens bij u opvragen.

Versleuteling
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier of mailadres, worden deze gegevens versleuteld (met https://) verstuurd. Ik draag zorg voor veilige opslag en verwerking van (persoons)gegevens, documenten en correspondentie. Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Inzage
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek naar info@annemarievanamelrooij.nl mailen. Ik zal dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Contact inzake privacy:
Inschrijvingsnummer KvK: 30138747
Mailadres: info@annemarievanamelrooij.nl